Double Click

Định nghĩa Double Click là gì?

Double ClickNhấn đúp chuột. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Double Click - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

nhấp đúp liên quan đến cách nhấn nút chuột của bạn một cách nhanh chóng hai lần. Để thực hiện một nhấn đúp chuột, và không chỉ hai lần nhấp chuột, nút chuột phải ép hai lần trong một thời gian rất ngắn, thường khoảng một nửa thứ hai. Hầu hết các hệ điều hành cho phép bạn kéo dài hoặc rút ngắn thời gian tối đa cho phép đối với một nhấp chuột kép, sử dụng Preference Chuột Control Panel hoặc hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Double Click? - Definition

Double clicking involves clicking your mouse button quickly two times. To perform a double click, and not just two clicks, the mouse button must be pressed twice within a very short time, typically about half a second. Most operating systems allow you to lengthen or shorten the maximum time allowed for a double click, using the Mouse Control Panel or System Preference.

Understanding the Double Click

Thuật ngữ liên quan

  • Dot Pitch
  • Download

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *