Dot Matrix

Định nghĩa Dot Matrix là gì?

Dot MatrixMa trận điểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dot Matrix - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một dấu chấm ma trận là một ma trận 2D chấm có thể đại diện cho hình ảnh, biểu tượng, hoặc các ký tự. Chúng được sử dụng cho màn hình điện tử, chẳng hạn như màn hình máy tính và màn hình LED, cũng như sản lượng in.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Dot Matrix? - Definition

A dot matrix is a 2D matrix of dots that can represent images, symbols, or characters. They are used for electronic displays, such as computer monitors and LED screens, as well as printed output.

Understanding the Dot Matrix

Thuật ngữ liên quan

  • DOS
  • Dot Pitch

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *