DPI

Định nghĩa DPI là gì?

DPISở KH & ĐT. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DPI - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Viết tắt của "Dots Per Inch." Sở KH & ĐT được sử dụng để đo độ phân giải của hình ảnh cả hai trên màn hình và báo chí. Như tên cho thấy, các biện pháp DPI bao nhiêu chấm phù hợp với một inch tuyến tính. Do đó, càng cao DPI, chi tiết hơn có thể được thể hiện trong một hình ảnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the DPI? - Definition

Stands for "Dots Per Inch." DPI is used to measure the resolution of an image both on screen and in print. As the name suggests, the DPI measures how many dots fit into a linear inch. Therefore, the higher the DPI, the more detail can be shown in an image.

Understanding the DPI

Thuật ngữ liên quan

  • Downtime
  • Drag

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *