Directory

Định nghĩa Directory là gì?

DirectoryDanh mục. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Directory - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một thư mục là tên gọi khác của một thư mục. hệ thống tập tin sử dụng thư mục để tổ chức các tập tin trong một thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như một HDD hoặc SSD. Ví dụ, tập tin hệ thống có thể nằm trong một thư mục, trong khi tập tin người dùng có thể được lưu trữ trong một.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Directory? - Definition

A directory is another name for a folder. File systems use directories to organize files within a storage device, such as an HDD or SSD. For example, system files may be located in one directory, while user files may be stored in another.

Understanding the Directory

Thuật ngữ liên quan

  • Direct3D
  • DirectX

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *