DV

Định nghĩa DV là gì?

DVDV. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DV - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Viết tắt của "Digital Video." Không giống như các video analog truyền thống, mà được chụp khung hình trên băng, video kỹ thuật số được ghi lại bằng kỹ thuật số, như những người thân và số không. Kể từ khi nó được lưu trữ trong một định dạng kỹ thuật số, video kỹ thuật số có thể được công nhận và biên tập bởi một máy tính, mà còn là một thiết bị kỹ thuật số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the DV? - Definition

Stands for "Digital Video." Unlike traditional analog video, which is captured frame by frame on a tape, digital video is recorded digitally, as ones and zeros. Since it is stored in a digital format, digital video can be recognized and edited by a computer, which is also a digital device.

Understanding the DV

Thuật ngữ liên quan

  • DUT
  • DVD

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *