Downtime

Định nghĩa Downtime là gì?

Downtimethời gian chết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Downtime - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Thời gian chết là một khoảng thời gian khi một hệ thống không có sẵn. Nó có thể áp dụng cho bất kỳ máy tính hoặc mạng, nhưng phổ biến nhất được sử dụng trong tài liệu tham khảo đến các máy chủ. Đặc biệt, độ tin cậy máy chủ web thường được đo về thời gian chết, nơi mà ít hoặc không có thời gian chết là lý tưởng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Downtime? - Definition

Downtime is a period when a system is not available. It may apply to any computer or network, but is most commonly used in reference to servers. In particular, web server reliability is often measured in terms of downtime, where little to no downtime is ideal.

Understanding the Downtime

Thuật ngữ liên quan

  • Download
  • DPI

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *