Default

Định nghĩa Default là gì?

DefaultMặc định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Default - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Mặc định là một tính từ mô tả một khung cảnh tiêu chuẩn hoặc cấu hình. Trong khi nó không phải là cụ thể cho máy tính, nó thường được sử dụng trong thuật ngữ CNTT. Trong tính toán, "mặc định" có thể mô tả một vài điều, bao gồm phần cứng, phần mềm và cấu hình mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Default? - Definition

Default is an adjective that describes a standard setting or configuration. While it is not specific to computers, it is commonly used in IT terminology. In computing, "default" may describe several things, including hardware, software, and network configurations.

Understanding the Default

Thuật ngữ liên quan

  • Debugger
  • Default Program

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *