Default Program

Định nghĩa Default Program là gì?

Default ProgramChương trình mặc định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Default Program - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một chương trình mặc định là một ứng dụng mở một tập tin khi bạn nhấp đúp vào nó. Ví dụ, nếu bạn nhấp đúp vào một tập tin .TXT trong Windows và nó sẽ tự động mở trong Notepad, sau đó Notepad là chương trình mặc định cho các tập tin có phần mở rộng ".txt". Nếu tập tin mở trong Microsoft Word, sau đó Microsoft Word là chương trình mặc định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Default Program? - Definition

A default program is an application that opens a file when you double-click it. For example, if you double-click a .TXT file in Windows and it automatically opens in Notepad, then Notepad is the default program for files with a ".txt" extension. If the file opens in Microsoft Word, then Microsoft Word is the default program.

Understanding the Default Program

Thuật ngữ liên quan

  • Default
  • Defragment

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *