Document

Định nghĩa Document là gì?

Documenttài liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Document - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Một tài liệu máy tính là một tập tin được tạo ra bởi một ứng dụng phần mềm. Trong khi thuật ngữ "tài liệu" ban đầu được gọi đặc biệt để các văn bản xử lý văn bản, bây giờ nó được dùng để chỉ tất cả các loại tập tin đã lưu. Do đó, các tài liệu có thể chứa văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, và các loại dữ liệu khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Document? - Definition

A computer document is a file created by a software application. While the term "document" originally referred specifically to word processor documents, it is now used to refer to all types of saved files. Therefore, documents may contain text, images, audio, video, and other types of data.

Understanding the Document

Thuật ngữ liên quan

  • Docking Station
  • Document Grinding

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *