DCIM

Định nghĩa DCIM là gì?

DCIMDCIM. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DCIM - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "Máy ảnh kỹ thuật số." DCIM là tên chuẩn của gốc thư mục digital cameras sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số. Vì vậy, khi bạn kết nối một máy ảnh kỹ thuật số vào máy tính của bạn, đĩa đó sẽ xuất hiện trên desktop của bạn (Mac) hoặc trong "My Computer" (Windows) sẽ rất có thể có một thư mục có tên "DCIM" bên trong nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the DCIM? - Definition

Short for "Digital Camera Images." DCIM is the standard name of the root folder digital cameras use to store digital photos. Therefore, when you connect a digital camera to your computer, the disk that appears on your desktop (Mac) or in "My Computer" (Windows) will most likely have a folder named "DCIM" inside it.

Understanding the DCIM

Thuật ngữ liên quan

  • DBMS
  • DDL

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *