Donationware

Định nghĩa Donationware là gì?

Donationwaredonationware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Donationware - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Donationware là phần mềm hoàn toàn miễn phí để sử dụng, nhưng khuyến khích người dùng thực hiện một đóng góp cho sự phát triển. Một số chương trình donationware yêu cầu một số tiền cụ thể, trong khi số khác cho phép người dùng để xác định những chương trình có giá trị và gửi một hiến phù hợp. Không giống như các phần mềm chia sẻ, có thể cung cấp chức năng giới hạn cho đến khi một chìa khóa đăng ký mua, donationware là đầy đủ chức năng. Do đó, donationware là tương tự như phần mềm miễn phí, đó là miễn phí để sử dụng, nhưng vẫn giữ bản quyền của tác giả.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Donationware? - Definition

Donationware is software that is free to use, but encourages users to make a donation to the developer. Some donationware programs request a specific amount, while others allow users to determine what the program is worth and send in an appropriate donation. Unlike shareware, which may provide limited functionality until a registration key is purchased, donationware is fully functional. Therefore, donationware is more similar to freeware, which is free to use, but retains the author's copyright.

Understanding the Donationware

Thuật ngữ liên quan

  • Domain Suffix
  • Dongle

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *