Dithering

Định nghĩa Dithering là gì?

Ditheringdithering. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dithering - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Dithering là một quá trình có sử dụng tiếng ồn kỹ thuật số để mịn ra màu sắc trong đồ họa kỹ thuật số và âm thanh trong âm thanh kỹ thuật số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Dithering? - Definition

Dithering is a process that uses digital noise to smooth out colors in digital graphics and sounds in digital audio.

Understanding the Dithering

Thuật ngữ liên quan

  • Disk Image
  • DKIM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *