Drag and Drop

Định nghĩa Drag and Drop là gì?

Drag and DropKéo và thả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Drag and Drop - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Kéo và thả (còn "kéo-và-thả") là một hành động thông thường thực hiện trong một giao diện người dùng đồ họa. Nó liên quan đến việc di chuyển con trỏ trên một đối tượng, chọn nó, và di chuyển nó đến một vị trí mới.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Drag and Drop? - Definition

Drag and drop (also "drag-and-drop") is a common action performed within a graphical user interface. It involves moving the cursor over an object, selecting it, and moving it to a new location.

Understanding the Drag and Drop

Thuật ngữ liên quan

  • Drag
  • DRAM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *