DTD

Định nghĩa DTD là gì?

DTDDTD. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DTD - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Document Type Definition." Một DTD định nghĩa các thẻ và các thuộc tính được sử dụng trong một XML hoặc tài liệu HTML. Bất kỳ yếu tố định nghĩa trong một DTD có thể được sử dụng trong các tài liệu này, cùng với các thẻ được xác định trước và các thuộc tính là một phần của mỗi ngôn ngữ đánh dấu. Sau đây là một ví dụ về một DTD sử dụng để xác định một chiếc ô tô:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the DTD? - Definition

Stands for "Document Type Definition." A DTD defines the tags and attributes used in an XML or HTML document. Any elements defined in a DTD can be used in these documents, along with the predefined tags and attributes that are part of each markup language. The following is an example of a DTD used for defining an automobile:

Understanding the DTD

Thuật ngữ liên quan

  • DSLAM
  • Dual Boot

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *