Data Type

Định nghĩa Data Type là gì?

Data TypeLoại dữ liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data Type - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một kiểu dữ liệu là một loại dữ liệu. Tất nhiên, đó là thay vì định nghĩa hình tròn, và cũng không phải là rất hữu ích. Do đó, một định nghĩa tốt hơn về một kiểu dữ liệu là một định dạng lưu trữ dữ liệu có thể chứa một loại hình cụ thể hoặc dao động của giá trị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Data Type? - Definition

A data type is a type of data. Of course, that is rather circular definition, and also not very helpful. Therefore, a better definition of a data type is a data storage format that can contain a specific type or range of values.

Understanding the Data Type

Thuật ngữ liên quan

  • Data Transfer Rate
  • Database

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *