Data Science

Định nghĩa Data Science là gì?

Data ScienceKhoa học dữ liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data Science - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

khoa học dữ liệu là việc nghiên cứu các dữ liệu. Nó liên quan đến việc phát triển phương pháp ghi âm, lưu trữ và phân tích dữ liệu để trích xuất một cách hiệu quả thông tin hữu ích. Mục tiêu của khoa học dữ liệu là để đạt được những hiểu biết và kiến ​​thức từ bất kỳ loại dữ liệu - cả hai có cấu trúc và không có cấu trúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Data Science? - Definition

Data science is the study of data. It involves developing methods of recording, storing, and analyzing data to effectively extract useful information. The goal of data science is to gain insights and knowledge from any type of data — both structured and unstructured.

Understanding the Data Science

Thuật ngữ liên quan

  • Data Mining
  • Data Transfer Rate

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *