Dashboard

Định nghĩa Dashboard là gì?

Dashboardbảng điều khiển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dashboard - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Bảng điều khiển là một giao diện người dùng tính năng Apple giới thiệu với việc phát hành Mac OS X 10.4 Tiger. Nó cho phép truy cập vào tất cả các loại "widget" mà hiển thị thời gian, thời tiết, giá cổ phiếu, số điện thoại và dữ liệu hữu ích khác. Với hệ điều hành Tiger, Apple bao gồm các widget mà làm tất cả những điều này, cộng với một máy tính, ngôn ngữ dịch, từ điển, sổ địa chỉ, lịch, chuyển đổi đơn vị, và điều khiển iTunes. Bên cạnh những vật dụng kèm, cũng có hàng trăm vật dụng khác có sẵn từ các bên thứ ba cho phép người dùng chơi trò chơi, điều kiện giao thông kiểm tra, và điểm số điểm thể thao, chỉ cần đến tên một vài.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Dashboard? - Definition

Dashboard is a user-interface feature Apple introduced with the release of Mac OS X 10.4 Tiger. It allows access to all kinds of "widgets" that show the time, weather, stock prices, phone numbers, and other useful data. With the Tiger operating system, Apple included widgets that do all these things, plus a calculator, language translator, dictionary, address book, calendar, unit converter, and iTunes controller. Besides the bundled widgets, there are also hundreds of other widgets available from third parties that allow users to play games, check traffic conditions, and view sports scores, just to name a few.

Understanding the Dashboard

Thuật ngữ liên quan

  • DAS
  • Data

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *