Desk Checking

Định nghĩa Desk Checking là gì?

Desk Checkingbàn Kiểm tra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Desk Checking - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

kiểm tra bàn là quá trình tự rà soát mã nguồn của một chương trình. Nó liên quan đến việc đọc qua các chức năng bên trong mã và tự thử nghiệm chúng, thường có nhiều giá trị đầu vào. Các nhà phát triển có thể bàn kiểm tra mã của họ trước khi phát hành một chương trình phần mềm để đảm bảo các thuật toán được hoạt động một cách hiệu quả và chính xác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Desk Checking? - Definition

Desk checking is the process of manually reviewing the source code of a program. It involves reading through the functions within the code and manually testing them, often with multiple input values. Developers may desk check their code before releasing a software program to make sure the algorithms are functioning efficiently and correctly.

Understanding the Desk Checking

Thuật ngữ liên quan

  • Design Pattern
  • Desktop

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *