Leopard

Định nghĩa Leopard là gì?

LeopardBáo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Leopard - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Leopard là một tên khác cho Mac OS X 10.5, được phát hành vào ngày 26, 2007. Nó đi theo Mac OS X 10.4 Tiger và trước khi phát hành Mac OS X 10.6 Snow Leopard.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Leopard? - Definition

Leopard is another name for Mac OS X 10.5, which was released on October 26, 2007. It followed Mac OS X 10.4 Tiger and preceded the release of Mac OS X 10.6 Snow Leopard.

Understanding the Leopard

Thuật ngữ liên quan

  • Left-Click
  • LFN

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *