Lua

Định nghĩa Lua là gì?

LuaLua. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lua - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Lúa là một ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng để mở rộng hoặc bổ sung chức năng, các ứng dụng phần mềm. Nó sử dụng cú pháp đơn giản (tương tự như C), cho phép nó để làm việc với một số ngôn ngữ khác. Lua có một mảng rộng các mục đích sử dụng, nhưng nó thường được sử dụng như một ngôn ngữ mở rộng cho các ứng dụng web và trò chơi video.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Lua? - Definition

Lua is a programming language commonly used to extend, or add functionality, to software applications. It uses simple syntax (similar to C), allowing it to work with a number of other languages. Lua has a wide array of uses, but it is commonly used as an extension language for web applications and video games.

Understanding the Lua

Thuật ngữ liên quan

  • LTE
  • LUN

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *