Login

Định nghĩa Login là gì?

LoginĐăng nhập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Login - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Thông tin đăng nhập là một tập hợp các thông tin dùng để xác thực người dùng. Thông thường, những bao gồm tên người dùng và mật khẩu. Tuy nhiên, một tên đăng nhập có thể bao gồm các thông tin khác, chẳng hạn như một số PIN, mật mã, hoặc cụm từ mật khẩu. Một số thông tin đăng nhập đòi hỏi phải có nhận dạng sinh trắc học, chẳng hạn như một dấu vân tay hoặc quét võng mạc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Login? - Definition

A login is a set of credentials used to authenticate a user. Most often, these consist of a username and password. However, a login may include other information, such as a PIN number, passcode, or passphrase. Some logins require a biometric identifier, such as a fingerprint or retina scan.

Understanding the Login

Thuật ngữ liên quan

  • Logic Gate
  • Long

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *