Leading

Định nghĩa Leading là gì?

Leadinghàng đầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Leading - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Dẫn đầu là một thuật ngữ kiểu chữ mô tả khoảng cách giữa mỗi dòng văn bản. Đó là ledding rõ rệt (như "đi xe trượt tuyết" mà không có "s"). Tên đến từ một thời gian khi sắp chữ được thực hiện bằng tay và miếng chì được sử dụng để tách các dòng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Leading? - Definition

Leading is a typography term that describes the distance between each line of text. It is pronounced ledding (like "sledding" without the "s"). The name comes from a time when typesetting was done by hand and pieces of lead were used to separate the lines.

Understanding the Leading

Thuật ngữ liên quan

  • Leaderboard
  • Leaf

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *