Lossless

Định nghĩa Lossless là gì?

LosslessKhông mất mát. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lossless - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Lossless nén làm giảm kích thước của tập tin mà không làm giảm chất lượng. Phương pháp này có vẻ huyền diệu của việc giảm kích thước tập tin có thể được áp dụng cho cả hình ảnh và các tập tin âm thanh. Trong khi hình ảnh JPEG và MP3 sử dụng nén lossy, các thuật toán nén mới hơn, chẳng hạn như JPEG 2000 và Apple Lossless nén, có thể được sử dụng để tạo ra các file lossless nén.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Lossless? - Definition

Lossless compression reduces a file's size with no loss of quality. This seemingly magical method of reducing file sizes can be applied to both image and audio files. While JPEGs and MP3s use lossy compression, newer compression algorithms, such as JPEG 2000 and Apple Lossless compression, can be used to create lossless compressed files.

Understanding the Lossless

Thuật ngữ liên quan

  • Loop
  • Lossy

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *