LUN

Định nghĩa LUN là gì?

LUNLUN. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ LUN - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của "logic Số Đơn vị." LUN được sử dụng để xác định các thiết bị SCSI, chẳng hạn như ổ đĩa cứng gắn ngoài, kết nối với một máy tính. Mỗi thiết bị được gán một LUN, 0-7, phục vụ như là địa chỉ duy nhất của thiết bị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the LUN? - Definition

Stands for "Logical Unit Number." LUNs are used to identify SCSI devices, such as external hard drives, connected to a computer. Each device is assigned a LUN, from 0 to 7, which serves as the device's unique address.

Understanding the LUN

Thuật ngữ liên quan

  • Lua
  • MAC Address

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *