Log File

Định nghĩa Log File là gì?

Log Filelog file. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Log File - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một tệp nhật ký là một tập tin có chứa một danh sách các sự kiện, đã được "đăng nhập" bởi một máy tính. file log được tạo ra trong quá thường cài đặt phần mềm và được tạo ra bởi các máy chủ Web, nhưng chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nữa. Hầu hết các file log được lưu trong một định dạng văn bản thuần tuý, mà giảm thiểu kích thước tập tin của họ và cho phép họ được xem trong một trình soạn thảo văn bản cơ bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Log File? - Definition

A log file is a file that contains a list of events, which have been "logged" by a computer. Log files are often generated during software installations and are created by Web servers, but they can be used for many other purposes as well. Most log files are saved in a plain text format, which minimizes their file size and allows them to be viewed in a basic text editor.

Understanding the Log File

Thuật ngữ liên quan

  • Localhost
  • Log On

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *