Load Balancing

Định nghĩa Load Balancing là gì?

Load Balancingload Balancing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Load Balancing - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

mạng máy tính là những hệ thống phức tạp, thường định tuyến hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu hoặc thậm chí các gói dữ liệu mỗi giây. Vì vậy, để cho các mạng để xử lý một lượng lớn dữ liệu, điều quan trọng là các dữ liệu được định tuyến một cách hiệu quả. Ví dụ, nếu có router mười trong một mạng và hai người họ đang làm 95% công việc, mạng không hoạt động rất hiệu quả. Các mạng sẽ chạy nhanh hơn nhiều nếu mỗi router được xử lý khoảng 10% lưu lượng truy cập. Tương tự, nếu một trang web được hàng ngàn lượt truy cập mỗi thứ hai, đó là hiệu quả hơn để chia lưu lượng giữa nhiều máy chủ Web hơn là dựa vào một máy chủ duy nhất để xử lý đầy tải.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Load Balancing? - Definition

Computer networks are complex systems, often routing hundreds, thousands, or even millions of data packets every second. Therefore, in order for networks to handle large amounts of data, it is important that the data is routed efficiently. For example, if there are ten routers within a network and two of them are doing 95% of the work, the network is not running very efficiently. The network would run much faster if each router was handling about 10% of the traffic. Likewise, if a website gets thousands of hits every second, it is more efficient to split the traffic between multiple Web servers than to rely on a single server to handle the full load.

Understanding the Load Balancing

Thuật ngữ liên quan

  • Live Streaming
  • Localhost

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *