Log On

Định nghĩa Log On là gì?

Log OnĐi Vào. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Log On - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Động từ "đăng nhập vào" đề cập đến quá trình truy cập vào một hệ thống máy tính an toàn hoặc trang web. Khi bạn đăng nhập vào một hệ thống, bạn cung cấp "đăng nhập" thông tin xác thực bạn là người dùng. Những thông tin này thường bao gồm tên người dùng và mật khẩu, mặc dù một số thông tin đăng nhập yêu cầu thông tin thêm, chẳng hạn như một số PIN hoặc một câu trả lời chính xác cho câu hỏi bảo mật.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Log On? - Definition

The verb "log on" refers to the process of accessing a secure computer system or website. When you log on to a system, you provide "login" information that authenticates you as a user. This information typically includes a username and password, though some logins require extra information, such as a PIN number or a correct answer to a security question.

Understanding the Log On

Thuật ngữ liên quan

  • Log File
  • Logic Error

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *