Linux

Định nghĩa Linux là gì?

LinuxLinux. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Linux - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Linux (phát âm là "lih-nux", không phải "nói dối nux") là một giống Unix hệ điều hành (OS) được tạo ra bởi Linus Torvalds. Ông đã phát triển Linux vì ông không hài lòng với các tùy chọn hiện có sẵn trong Unix và cảm thấy mình có thể cải thiện nó. Vì vậy, ông đã làm những gì bất kỳ ai khác sẽ làm gì, và tạo ra hệ điều hành riêng của mình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Linux? - Definition

Linux (pronounced "lih-nux", not "lie-nux") is a Unix-like operating system (OS) created by Linus Torvalds. He developed Linux because he wasn't happy with the currently available options in Unix and felt he could improve it. So he did what anybody else would do, and created his own operating system.

Understanding the Linux

Thuật ngữ liên quan

  • LinkedIn
  • Lion

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *