Applet Container

Định nghĩa Applet Container là gì?

Applet ContainerApplet container. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Applet Container - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thùng chứa Applet là môi trường chạy một applet Java và cung cấp thực hiện Applet an toàn. Ví dụ như các trình duyệt web và xem applet trong bộ phát triển phần mềm Java (SDK).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các yêu cầu Applet cần nguồn trực tiếp từ máy chủ ứng dụng. Lưu ý: Các thùng chứa applet không đóng vai trò như một trung gian giữa máy chủ và applet.

What is the Applet Container? - Definition

An applet container is the environment that runs a Java applet and provides secure applet execution. Examples include Web browsers and the applet viewer in Java's software development kit (SDK).

Understanding the Applet Container

The applet requests required resources directly from the application server. Note: The applet container does not serve as a mediator between the server and applet.

Thuật ngữ liên quan

  • Java Applet
  • Java
  • Container
  • Software Development Kit (SDK)
  • Server
  • Application Server
  • Method
  • Web Development
  • Application Container
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *