Java Media Framework (JMF)

Định nghĩa Java Media Framework (JMF) là gì?

Java Media Framework (JMF)Java Media Framework (JMF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Java Media Framework (JMF) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Java Media Framework (JMF) là API phát triển để cho phép thêm âm thanh, video, và phương tiện truyền thông thời gian khác dựa trên các ứng dụng Java và applet. JMF mở rộng Java Platform Standard Edition (J2SE). Nó hỗ trợ ghi âm, trực tuyến, chơi, và chuyển đổi giữa nhiều định dạng phương tiện truyền thông. Thêm vào đó, nó cho phép phát triển nền tảng Java ứng dụng đa phương tiện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp tác giữa Sun Microsystems, Silicon Graphics, và Intel kết quả vào sự ra đời của JMF 1.0 vào năm 1997. Tuy nhiên, phiên bản tiếp theo của JMF, đó là 2.0, được phát triển bởi Sun và IBM và phát hành vào năm 1999. Phiên bản này hỗ trợ các tính năng mới, bao gồm ghi âm, trực tuyến, và chuyển đổi giữa các định dạng phương tiện truyền thông khác nhau. JMF bị chỉ trích trong một số khía cạnh:

What is the Java Media Framework (JMF)? - Definition

Java media framework (JMF) is API developed to enable adding audio, video, and other time-based media to Java applications and applets. JMF extends the Java Platform Standard Edition (J2SE). It supports recording, streaming, playing, and converting between multiple media formats. Additionally, it enables developing cross-platform Java multimedia applications.

Understanding the Java Media Framework (JMF)

Collaboration between Sun Microsystems, Silicon Graphics, and Intel resulted into the release of JMF 1.0 in 1997. However, the next release of JMF, that is 2.0, was developed by Sun and IBM and released in 1999. This version supported new features, including recording, streaming, and conversion among different media formats. JMF is criticized in several aspects:

Thuật ngữ liên quan

  • Solaris
  • Application Programming Interface (API)
  • Linux
  • Codec (Compressor/Decompressor)
  • JavaStation
  • JXTA
  • ActionScript
  • AppleScript
  • Thunk
  • Class

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *