Java Remote Method Invocation (Java RMI)

Định nghĩa Java Remote Method Invocation (Java RMI) là gì?

Java Remote Method Invocation (Java RMI)Java Remote Method Invocation (RMI Java). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Java Remote Method Invocation (Java RMI) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Java Remote Method Invocation (RMI Java) là một cơ chế cho phép một Java Virtual Machine (JVM) chạy đối tượng để gọi các phương pháp trên một đối tượng đang chạy trong một JVM. Nó tạo điều kiện cho sự kêu gọi từ xa các phương pháp đối tượng Java và chia sẻ các nguồn lực và dịch vụ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Java RMI là một cơ chế công nghệ, trong đó một máy chủ và client giao tiếp và chuyển thông tin trong khi dựa trên Java Remote Method Protocol (JRMP). Java dựa chủ yếu vào serialization đối tượng Java, cho phép việc truyền tải của các đối tượng như một dòng suối. RMI cũng cho phép một client và server để tải các loại đối tượng mới năng động, theo yêu cầu.

What is the Java Remote Method Invocation (Java RMI)? - Definition

Java Remote Method Invocation (Java RMI) is a mechanism that allows one Java Virtual Machine (JVM) running object to invoke methods on an object running in another JVM. It facilitates the remote calling of Java object methods and sharing of resources and services.

Understanding the Java Remote Method Invocation (Java RMI)

Java RMI is a technological mechanism in which a server and client communicate and pass information while relying on the Java Remote Method Protocol (JRMP). Java relies heavily on Java object serialization, which allows the transmission of objects as a stream. RMI also allows a client and server to load new object types dynamically, as required.

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Java Virtual Machine (JVM)
  • Java Object
  • Application Layer
  • Client
  • Server
  • Class
  • Method
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *