Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE)

Định nghĩa Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) là gì?

Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE)Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) là tên cũ cho Java EE, nền tảng Java cho các máy chủ. Trong khi thuật ngữ Java EE, được giới thiệu vào năm 2006, chỉ có nghĩa là Java Platform Enterprise Edition. Phiên bản doanh nghiệp của Java được sử dụng để tạo các ứng dụng Web và doanh nghiệp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

J2EE ra đời đôi khi vào năm 1999 là một trong những nền tảng chuyên dưới Java 2. nền tảng bao gồm khác là J2ME cho thiết bị di động và J2SE cho các ứng dụng thông thường.

What is the Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE)? - Definition

Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) is the former name for Java EE, Java’s platform for servers. While the Java EE nomenclature, introduced in 2006, simply means Java Platform Enterprise Edition. The enterprise edition of Java is used for creating Web and enterprise applications.

Understanding the Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE)

J2EE came into existence sometime in 1999 as one of the specialized platforms under Java 2. Other included platforms were J2ME for mobile devices and J2SE for regular applications.

Thuật ngữ liên quan

  • J2EE Product Provider
  • Application Client Module
  • Software Development Kit (SDK)
  • Integrated Development Environment (IDE)
  • Application Programming Model (APM)
  • Tool Provider
  • Web Component
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *