JRE

Định nghĩa JRE là gì?

JREJRE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ JRE - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Java Runtime Environment" và cũng có thể được viết "Java RTE." Java là một ngôn ngữ lập trình, tương tự như C. Tuy nhiên, vì nó là một ngôn ngữ mới, nó không phải là nguyên bản được hỗ trợ bởi tất cả các hệ điều hành. Do đó, một Java Runtime Environment có thể cần phải được cài đặt trên máy tính của bạn cho Java applet và các ứng dụng Java để chạy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the JRE? - Definition

Stands for "Java Runtime Environment" and may also be written "Java RTE." Java is a programming language, similar to C. However, since it is a newer language, it is not natively supported by all operating systems. Therefore, a Java Runtime Environment may need to be installed on your computer for Java applets and Java applications to run.

Understanding the JRE

Thuật ngữ liên quan

  • jQuery
  • JSF

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *