JDBC

Định nghĩa JDBC là gì?

JDBCJDBC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ JDBC - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Cơ sở dữ liệu Java kết nối." JDBC là một API cho phép các ứng dụng Java để kết nối và truy vấn một loạt các cơ sở dữ liệu. Ví dụ như Java DB, Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, Sybase ASE, và Microsoft SQL Server.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the JDBC? - Definition

Stands for "Java Database Connectivity." JDBC is an API that allows Java applications to connect to and query a wide range of databases. Examples include Java DB, Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, Sybase ASE, and Microsoft SQL Server.

Understanding the JDBC

Thuật ngữ liên quan

  • JavaScript
  • JFS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *