Jython

Định nghĩa Jython là gì?

JythonJython. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Jython - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Jython là một thực hiện mã nguồn mở của Python viết bằng Java. Nó cung cấp quyền truy cập vào một rangef rộng Java các lớp học thư viện và được tích hợp với Java Platform. Jython làm cho nó dễ dàng để viết mã bằng Python khi vẫn có thể sử dụng hiện có Java thành phần, công cụ, applet và servlets. Một Java lập trình viên có thể phát triển các ứng dụng nhanh hơn nhiều mà không ảnh hưởng mạnh mẽ, tính năng và chất lượng của sản phẩm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Jpython ban đầu được phát triển vào cuối năm 1997 bởi Jim Hugunin. Jython đã được chuyển đến Sourceforge.net vào năm 2000 bởi Barry Warsaw, như một dự án mã nguồn mở. Tên Jpython đã được đổi thành Jython tại SourceForge, đó là name.Some hiện tại của nó trong những tính năng nổi bật của Jython là:

What is the Jython? - Definition

Jython is an open-source implementation of Python written in Java. It provides access to a wide rangef Java library classes and is integrated with Java Platform. Jython makes it easy to write code in Python while still being able to use existing Java components, tool, applets and servlets. A Java programmer can develop applications much faster without compromising robustness, functionality and quality of product.

Understanding the Jython

Jpython was originally developed in late 1997 by Jim Hugunin. Jython was moved to Sourceforge.net in 2000 by Barry Warsaw, as an open-source project. The name Jpython was changed to Jython at SourceForge, which is its current name.Some of the distinguishing features of Jython are:

Thuật ngữ liên quan

  • Scripting Language
  • Java Applet
  • Web Development
  • Java
  • Application Service Provider (ASP)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *