UNIX 93

Định nghĩa UNIX 93 là gì?

UNIX 93UNIX 93. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UNIX 93 - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

UNIX 93 là một Open Group Thông số kỹ thuật tương thích với nhiều thông số kỹ thuật dựa trên UNIX, bao gồm XPG3, XPG4, SVID và mã nguồn của AT & T. Năm 1996, UNIX 93 đã được chấm dứt bởi X / Open.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

UNIX là một hệ điều hành được xây dựng vào năm 1969 tại Bell Labs là một hệ thống chia sẻ thời gian tương tác. Đó là bao giờ là một hệ điều hành độc quyền và không thuộc sở hữu của công ty máy tính hàng đầu. UNIX cũng được viết bằng một ngôn ngữ tiêu chuẩn và bao gồm nhiều ý tưởng phổ biến, dẫn UNIX để trở thành có sẵn mở hệ điều hành tiêu chuẩn chính.

What is the UNIX 93? - Definition

UNIX 93 is an Open Group Specification compatible with many UNIX based specifications, including XPG3, XPG4, SVID and AT&T source code. In 1996, UNIX 93 was terminated by X/Open.

Understanding the UNIX 93

UNIX is an OS formulated in 1969 at Bell Labs as an interactive time-sharing system. It was never a proprietary OS and is not owned by the leading computer companies. UNIX also is written in a standard language and is comprised of many popular ideas, which led UNIX to become the primary available open standard OS.

Thuật ngữ liên quan

  • UNIX 98
  • UNIX 03
  • UNIX 95
  • Linux
  • Operating System (OS)
  • Unix
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet
  • Client/Server Architecture

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *