UNIX 95

Định nghĩa UNIX 95 là gì?

UNIX 95UNIX 95. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UNIX 95 - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the UNIX 95? - Definition

Understanding the UNIX 95

Thuật ngữ liên quan

  • UNIX 93
  • UNIX 98
  • UNIX 03
  • Unix
  • Linux
  • Operating System (OS)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *