Unchecked Operator

Định nghĩa Unchecked Operator là gì?

Unchecked OperatorKiểm soát điều hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unchecked Operator - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhà điều hành kiểm soát, trong C #, là một nhà điều hành sử dụng để kiểm tra tràn vô hiệu hóa trong việc đánh giá các biểu thức và chuyển đổi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhà điều hành kiểm soát được sử dụng với từ khóa "đánh dấu" trên một biểu thức và như một tuyên bố trong một khối mã. Nó đặt một bối cảnh thực hiện, trong đó các bit quan trọng nhất của kết quả sẽ bị loại bỏ trên sự xuất hiện của một tràn số nguyên, trong khi thi công được tiếp tục. Bối cảnh của kiểm soát được áp dụng cho các báo cáo kèm trong báo cáo kết quả "kiểm soát" và không để gọi hàm lồng nhau.

What is the Unchecked Operator? - Definition

An unchecked operator, in C#, is an operator used to disable overflow checking during the evaluation of expressions and conversions.

Understanding the Unchecked Operator

An unchecked operator is used with the keyword "unchecked" on an expression and as a statement in a block of code. It sets an execution context in which the most significant bits of the result are discarded on the occurrence of an integer overflow, while execution is continued. The context of unchecked is applicable to the statements enclosed within the "unchecked" statement and not to nested function calls.

Thuật ngữ liên quan

  • Integer Overflow
  • Exception
  • Checked Operator
  • Checksum
  • Encryption
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *