Stand-Up Meeting

Định nghĩa Stand-Up Meeting là gì?

Stand-Up MeetingStand Up-Hội nghị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stand-Up Meeting - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Stand-Up Meeting? - Definition

Understanding the Stand-Up Meeting

Thuật ngữ liên quan

  • Agile Software Development
  • Scrum
  • Scrum Sprint
  • Scrum Master
  • Software Development Process
  • Programmer
  • Software Development
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *