User Life Cycle Management

Định nghĩa User Life Cycle Management là gì?

User Life Cycle ManagementSử dụng Cuộc sống Quản lý Cycle. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User Life Cycle Management - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tài Lifecycle Management (ULM) đề cập đến một thực hiện giải pháp chiến lược tạo điều kiện quản lý doanh nghiệp của một người sử dụng, một bản sắc, và một cơ sở hạ tầng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the User Life Cycle Management? - Definition

User Lifecycle Management (ULM) refers to a strategic solution implementation which facilitates enterprise administration of one user, one identity, and one infrastructure.

Understanding the User Life Cycle Management

Thuật ngữ liên quan

  • Enterprise Relationship Management (ERM)
  • Application Lifecycle Management (ALM)
  • Product Lifecycle Management (PLM)
  • Directory Services
  • System Development Lifecycle (SDLC)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *