Portable Operating System Interface (POSIX)

Định nghĩa Portable Operating System Interface (POSIX) là gì?

Portable Operating System Interface (POSIX)Giao diện hệ thống di động điều hành (POSIX). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Portable Operating System Interface (POSIX) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Portable Operating System Interface (POSIX) là một tập hợp các tiêu chuẩn giao diện theo quy định của xã hội máy tính IEEE và dựa trên UNIX. Nó cung cấp các định nghĩa cho các giao diện lập trình ứng dụng, giao diện tiện ích liên quan và vỏ dòng lệnh để tương thích của các ứng dụng khác nhau và phần mềm với các hệ điều hành khác nhau và các biến thể của UNIX. POSIX là một gia đình phát triển các tiêu chuẩn máy tính bao gồm một phổ rộng các thành phần hệ điều hành khác nhau, từ các ngôn ngữ lập trình C và giao diện dựa trên vỏ để quản lý hệ thống máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Portable Operating System Interface phát triển từ các yêu cầu của các tổ chức khác nhau để có các ứng dụng và các chương trình mà có thể được chuyển đến hệ thống máy tính khác nhau mà không cần phải thu âm. Các hệ điều hành UNIX được chọn làm giao diện hệ thống tiêu chuẩn vì nó có khả năng trở thành “nhà sản xuất trung lập.” Mặc dù đã có nhiều phiên bản cho giao diện hệ điều hành di động, POSIX 1 trong đó xác định các cuộc gọi hệ thống và POSIX 2 trong đó xác định lệnh giao diện dòng là những người quan trọng.

What is the Portable Operating System Interface (POSIX)? - Definition

The Portable Operating System Interface (POSIX) is a set of interface standards specified by the IEEE computer society and based on UNIX. It provides the definition for the application programming interfaces, the associated utility interfaces and command line shells for compatibility of different applications and software with different operating systems and variants of UNIX. POSIX is an evolving family of computer standards that consists of a wide spectrum of operating system components ranging from the C programming language and interfaces based on shell to administration of computer systems.

Understanding the Portable Operating System Interface (POSIX)

The Portable Operating System Interface evolved from the requirement of different organizations to have applications and programs that could be moved to different computer systems without the need for recoding. The UNIX operating system was selected as the standard system interface as it was capable of being “manufacturer neutral.” Although there have been many releases for portable operating system interface, POSIX 1 which defines system calls and POSIX 2 which defines command line interfaces are important ones.

Thuật ngữ liên quan

  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • American National Standards Institute (ANSI)
  • International Organization for Standardization (ISO)
  • UNIX
  • Interface (I/F)
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *