Data De-Identification

Định nghĩa Data De-Identification là gì?

Data De-IdentificationDữ liệu De-Identification. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data De-Identification - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dữ liệu de-Nhận dạng là một tiêu chuẩn tính toán trong đó thông tin y tế nhạy cảm chứa trong các hồ sơ y tế điện tử (EHR) có thể de-xác định để người dùng trái phép không thể đọc được nội dung thực tế vì nó không còn ở trạng thái ban đầu của nó. Có hai loại dữ liệu de-indeficiation và họ là những phương pháp thống kê mà làm cho EHR bị ngắt kết nối đến từng cá nhân. Loại thứ hai là xóa trong 18 định danh phổ biến nhất. Một số trong số này bao gồm:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

De-xác định dữ liệu là một phương pháp đã được chứng minh trong đó để de-xác định dữ liệu bệnh nhân nên giữ nó an toàn. Với EHRs phát triển nhanh chóng trong việc sử dụng xuyên suốt các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác nhau, cơ sở vật chất và thực hành tư nhân, các nhóm riêng tư và các nhà lập pháp là giống như đảm bảo tính bảo mật cho tất cả bệnh nhân. Không được coi là đơn giản nhất của kỹ thuật lập trình, dữ liệu de-xác định quá trình trớ trêu thay có thể làm cho dữ liệu được bảo vệ bởi luật riêng tư hiện hành. Đó là, một khi dữ liệu là de-xác định, nó không được coi thực tế bảo vệ data.The y tế khoảng cách này là bao gồm một mã tái xác định. Thông tin duy nhất có thể tái xác định, tuy nhiên, chừng nào các mã không identifiably kết nối với cá nhân cho người mà gắn liền EHR. Nó nên không có cách nào được dịch để lộ danh tính của họ. Chiến lược khác là để giữ mã siêu bí mật. Người gán mã không được sử dụng cũng không tiết lộ mã thực tế đối với bất kỳ lý do nào khác ngoài để tái xác định các thông tin. Theo như hướng dẫn thêm về de-xác định thông qua phương pháp thống kê, các Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh có những trên trang web của họ. Thực hiện đúng cách, de-xác định thống kê không nên rõ ràng.

What is the Data De-Identification? - Definition

Data de-indentification is a computing standard in which sensitive medical information contained in electronic health records (EHR) can be de-identified so that unauthorized users are unable to read the actual content since it is no longer in its original state. There are two types of data de-indeficiation and they are the statistical method which makes the EHR disconnected to the individual. The second type is deletion of the 18 most common identifiers. Some of these include:

Understanding the Data De-Identification

The de-identifying of data is a proven method in which to de-identify patient data thus keeping it secure. With EHRs rapidly growing in usage throughout various health care institutions, facilities and private practices, privacy groups and legislators are akin to confidentiality assurance for all patients. Not considered the easiest of programming techniques, the data de-identification process can ironically make the designated data unprotected by current privacy laws. That is, once the data is de-identified, it is not considered actual protected medical data.The way around this is to include a re-identification code. The information can only be re-identified, however, so long as the code is not identifiably connected to the individual for whom the EHR pertains. It should have no way of being translated to reveal their identity. The other strategy is to keep the code ultra-confidential. The person assigning the code must not use nor disclose the actual code for any other reasons other than to re-identify the information. As far as further instructions on de-identifying via statistical methods, the Department of Health and Human Services has these on their website. Done properly, statistical de-identifying should not be obvious.

Thuật ngữ liên quan

  • Protected Health Information (PHI)
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure
  • Level Design

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *