Fear Uncertainty and Doubt (FUD)

Định nghĩa Fear Uncertainty and Doubt (FUD) là gì?

Fear Uncertainty and Doubt (FUD)Sợ hãi không chắc chắn và nghi ngờ (FUD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fear Uncertainty and Doubt (FUD) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) là một kỹ thuật được sử dụng trong kinh doanh mà cố gắng để tạo ra một ấn tượng tiêu cực và ý kiến ​​của một tổ chức cạnh tranh hoặc cá nhân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ là chủ yếu thực hiện như quy trình chiến lược được thực hiện bởi bộ phận bán hàng và tiếp thị để tạo ra một ấn tượng xấu của các sản phẩm và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. FUD được coi là một thực tế kinh doanh phi đạo đức và chủ yếu được thực hiện bởi các doanh nghiệp thành lập được nhằm giữ chân khách hàng của họ.

What is the Fear Uncertainty and Doubt (FUD)? - Definition

Fear, uncertainty and doubt (FUD) is a technique used in business that attempts to create a negative impression and opinion of a competing organization or individual.

Understanding the Fear Uncertainty and Doubt (FUD)

Fear, uncertainty and doubt is primarily implemented as strategic process undertaken by the sales and marketing department to create a bad impression of a competitor's products and services. FUD is considered an unethical business practice and is mostly practiced by established businesses that are aiming to retain their customers.

Thuật ngữ liên quan

  • Business Process
  • Online Advertising
  • Fear-Driven Development (FDD)
  • Halloween Documents
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability
  • Composite Applications

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *