Unary Operator

Định nghĩa Unary Operator là gì?

Unary OperatorHành unary. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unary Operator - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhà điều hành unary, trong C #, là một nhà điều hành mà phải mất một toán hạng duy nhất trong một biểu thức hoặc một tuyên bố. Các nhà khai thác unary trong C # là +, -,, ~, ++, - và các nhà điều hành đúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Danh sách các nhà khai thác unary với các chi tiết của họ bao gồm:

What is the Unary Operator? - Definition

A unary operator, in C#, is an operator that takes a single operand in an expression or a statement. The unary operators in C# are +, -,!, ~, ++, -- and the cast operator.

Understanding the Unary Operator

The list of unary operators with their details includes:

Thuật ngữ liên quan

  • Operators
  • Operator Overloading
  • Cast
  • Increment Operator
  • Decrement Operator
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *