UICC

Định nghĩa UICC là gì?

UICCUICC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UICC - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Là viết tắt của "Universal Integrated Circuit Card." Một UICC là một "thẻ thông minh" được thiết kế để hoạt động với công nghệ không dây 3G và 4G, bao gồm cả LTE. Nó có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng, nhưng thường được sử dụng như một thẻ SIM trong điện thoại di động. UICCs đã chủ yếu là thay thế ICC (Integrated Circuit Card), được sử dụng với 2G và hệ thống 3G sớm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the UICC? - Definition

Stands for "Universal Integrated Circuit Card." A UICC is a "smart card" designed to operate with 3G and 4G wireless technologies, including LTE. It can be used for multiple applications, but is commonly used as a SIM card in mobile phones. UICCs have mostly replaced ICCs (Integrated Circuit Cards), which were used with 2G and early 3G systems.

Understanding the UICC

Thuật ngữ liên quan

  • UGC
  • Ultra DMA

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *