Unbundled Network Elements-Platform (UNE-P)

Định nghĩa Unbundled Network Elements-Platform (UNE-P) là gì?

Unbundled Network Elements-Platform (UNE-P)Chưa được nhóm Mạng Elements-Platform (UNE-P). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unbundled Network Elements-Platform (UNE-P) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

UNE-P là một sự kết hợp của một vòng lặp UNE và một cổng UNE. Các dịch vụ nền tảng cung cấp kết hợp CLEC của UNE. Một số sản phẩm UNE-P là:

What is the Unbundled Network Elements-Platform (UNE-P)? - Definition

Understanding the Unbundled Network Elements-Platform (UNE-P)

UNE-P is a combination of a UNE loop and a UNE port. The platform service provides CLEC combinations of UNE. Some of the UNE-P products are:

Thuật ngữ liên quan

  • Local Exchange Carrier (LEC)
  • Incumbent Local Exchange Carrier (ILEC)
  • Unbundled Network Element (UNE)
  • Private Branch Exchange (PBX)
  • Integrated Services Digital Network (ISDN)
  • InfiniBand
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11x

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *