Functor

Định nghĩa Functor là gì?

FunctorFunctor. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Functor - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một functor là một loại lớp trong C ++ mà hành động như một hàm. Các chuyên gia chỉ ra rằng một functor được tạo ra do quá tải toán tử và đi qua một đối số cách mà một sẽ đến một chức năng thông thường, mặc dù với kết quả khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách để nói chuyện về việc sử dụng một functor là functors làm việc như một thay thế cho các biến toàn cầu trong việc vượt qua nhiều hơn một tham số thông qua một tham số duy nhất. Functors có thể được dùng kết hợp với thư viện mẫu tiêu chuẩn để đạt được các loại kết quả.

What is the Functor? - Definition

A functor is a type of class in C++ that acts like a function. Experts point out that a functor is created by overloading the operator and passing one argument the way that one would to a conventional function, albeit with different results.

Understanding the Functor

One way to talk about the use of a functor is that functors work as an alternative to global variables in passing more than one argument through a single parameter. Functors may be used in combination with standard template libraries in order to achieve these types of results.

Thuật ngữ liên quan

  • Function
  • Template
  • Software Library
  • Class
  • C++
  • C++ Programming Language
  • Programming
  • Variable
  • Variable
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *