Nimrod Routing Architecture

Định nghĩa Nimrod Routing Architecture là gì?

Nimrod Routing ArchitectureNimrod Kiến trúc Routing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Nimrod Routing Architecture - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Nimrod Routing Architecture? - Definition

Understanding the Nimrod Routing Architecture

Thuật ngữ liên quan

  • Routing
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Open Shortest Path First (OSPF)
  • Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Router
  • Networking
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *