UNIX 98

Định nghĩa UNIX 98 là gì?

UNIX 98UNIX 98. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UNIX 98 - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

UNIX 98 là một Open Group Đặc điểm kỹ thuật. Nó phù hợp với các đơn UNIX Specification, phiên bản 2.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

UNIX là một hệ điều hành (OS) xây dựng vào năm 1969 tại Bell Labs là một hệ thống chia sẻ thời gian tương tác. Đó là bao giờ là một hệ điều hành độc quyền và không thuộc sở hữu của công ty máy tính hàng đầu. UNIX cũng được viết bằng một ngôn ngữ tiêu chuẩn và bao gồm nhiều ý tưởng phổ biến, dẫn UNIX để trở thành có sẵn mở hệ điều hành tiêu chuẩn chính.

What is the UNIX 98? - Definition

UNIX 98 is an Open Group Specification. It is compliant with the Single UNIX Specification, version 2.

Understanding the UNIX 98

UNIX is an operating system (OS) formulated in 1969 at Bell Labs as an interactive time-sharing system. It was never a proprietary OS and is not owned by the leading computer companies. UNIX also is written in a standard language and is comprised of many popular ideas, which led UNIX to become the primary available open standard OS.

Thuật ngữ liên quan

  • UNIX 95
  • UNIX 03
  • UNIX 93
  • Unix
  • Linux
  • Single Unix Specification
  • Platform
  • Operating System (OS)
  • Autonomic Computing
  • Windows Server

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *