UML

Định nghĩa UML là gì?

UMLUML. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UML - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Unified Modeling Language". Đây là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển phần mềm hướng đối tượng. Tổ chức mã chương trình hiệu quả hơn, các lập trình viên thường tạo ra "đối tượng" mà là tập hợp các dữ liệu có cấu trúc trong chương trình. UML, mà đã được chuẩn hóa bởi Object Management Group (OMG), được thiết kế cho mục đích này. Ngôn ngữ đã đạt được đủ sự ủng hộ mà nó đã trở thành một ngôn ngữ chuẩn để hình dung và xây dựng chương trình phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the UML? - Definition

Stands for "Unified Modeling Language." This is a programming language that is used for object-oriented software development. To organize program code more efficiently, programmers often create "objects" that are sets of structured data within programs. UML, which has been standardized by the Object Management Group (OMG), was designed for this purpose. The language has gained enough support that it has become a standard language for visualizing and constructing software programs.

Understanding the UML

Thuật ngữ liên quan

  • Ultrabook
  • UNC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *